Добредојдовте

Добредојдовте почитувани посетители на делот каде имате можност да прочитате интегрални делови од драмите на Чернодримски

Додека преземањето на истите можете да ги преземете од Комерцјалните линкови на кој се поставени делата за продажба.


Творецот кој го создал светот и човекот во светот му доделил на секого божествена искра – честица на божествениот дух.

Секој човек во себе ја носи честицата на божествената природа, иако многумина се сомневаат во тоа. Божествената природа живее во секого и токму таа е нашата вистинска суштина.

Енергијата на Вселената, енергијата на нашиот свет е божествен дух. Божествениот дух го проткајува целиот свет, но и човекот. Тоа е всушност негова особеност. И нема друга исцелувачка сила во светот освен тој божествен дух. Тоа е всушност исцелувачката сила во нас, исцелувачката сила сокриена од сè до моментот кога ќе ни притреба.

Таа ќе оживее тогаш кога ќе се сетиме на нашата духовна природа. Таа стапува на сцена кога ќе се присетиме на сеприсутната енергија во Вселената, која го чека нашиот повик за да ни дојде на помош. Божествениот дух во нас оживува и почнува да ни помага кога ќе се сетиме дека тој дух е нашата вистинска суштина која треба да ја одржуваме и развиваме во себе.

Веб Дизајн Видео Студи ВавилонВеб Дизајн Никодин Чернодримски.
Посететего личниот сајт каде има исто така лична поезиа .